แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด [19 ธ.ค. 2559]
แบบส่งLAB ZIKA [15 ก.ย. 2559]
แนวทางการส่งLAB ZIKA สสจ.ชม [15 ก.ย. 2559]
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคZIKA [15 ก.ย. 2559]
flow_ZIKA [15 ก.ย. 2559]
แบบคัดกรอง โรงพยาบาลนครพิงค์ ZIKA [6 ก.ย. 2559]
สถานการณและการดําเนินการ สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศไทย 2559 [3 ก.ย. 2559]
รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา [1 ก.ย. 2559]
แผ่นพับความรู้เรื่องไข้ซิก้า [1 ก.ย. 2559]
แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา [1 ก.ย. 2559]
แบบสอบสวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [1 ก.ย. 2559]
แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Investigation guideline for Zika virus infection) [1 ก.ย. 2559]
แนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Surveillance of Zika virus infection) [1 ก.ย. 2559]

 

copyright © 2016 : Nakornping Hospital
กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพิงค์   โทรศัพท์ 0-5399-9200 ต่อ 2299